Zo werkt het

Alles over hoe deze loterij werkt.

Aan de loterij zitten voorwaarden en regels verbonden. Hieronder worden deze voorwaarden en regels benoemd. 

Algemeen

Loterijregels, voorwaarden, toezicht, spelregels
Door deel te nemen aan de loterij gaat u akkoord met de spelregels.

Waar moet u op letten? De prijs wordt getrokken uit de lotnummers. Diegene die op het lotnummer vermeld staat wint de prijs. U kunt meerdere loten kopen, echter zijn de persoonsgegevens die u op het lot zet bindend. De loten zijn niet overdraagbaar.

Wettelijk mogen uitsluitend personen die 18 jaar of ouder zijn meedoen. U kunt voor bijvoorbeeld een zoon of dochter onder de 18 jaar geen lot kopen. De notaris doet een leeftijdscontrole. Is de winnaar toch jonger dan 18 jaar, dan vervalt de prijs onherroepelijk en wordt er opnieuw een lotnummer getrokken

Trekkingsprocedure

Via de website, maar ook middels het sturen van berichten (e-mail) wordt de trekking gepubliceerd en kunnen spelers lotnummers controleren op eventueel gewonnen prijzen. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen en de gecontroleerde uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is. De onder toezicht van de notaris vastgestelde uitslagen gelden als definitieve uitslag.

Algemene voorwaarden/Deelnemersreglement loterij Dorpshuis Herxen

Dit reglement treedt in werking op 20 december 2018.

Artikel 1 Organisatie

 1. Stichting Dorpshuis Herxen, adres Magnoliastraat 10, 8013 SR, Zwolle vestigingsadres Herxen 1, 8131 PC Wijhe, hierna te noemen: Dorpshuis Herxen, organiseert een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
 2. De opbrengst van de loterij komt - na aftrek van kosten - geheel ten goede aan het doel dat in de vergunning staat omschreven. De afdracht aan dit doel bedraagt tenminste 50% van de totale opbrengst van de loterij.
 3. Op de uitvoering van de loterij door Dorpshuis Herxen wordt van overheidswege toezicht uitgeoefend. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.
 4. Op 14 december 2018 is de vergunning verleend voor de uitvoering van de loterij ten behoeve van Dorpshuis Herxen door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit onder kenmerk: 13054.
 5. Alle deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
 6. De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door Dorpshuis Herxen. De accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie worden uitgevoerd door Accountantskantoor NuWim gevestigd aan Diekersweg 11 te Albergen. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Notariskantoor Winsum te Winsum.
 7. Indien men geen informatie van Dorpshuis Herxen wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk, telefonisch of via internet worden doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.


Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die wilsbekwaam zijn. Deelname staat ook open voor rechtspersonen.
 2. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde, indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is, die wilsbekwaam is óf een rechtspersoon. In deze algemene voorwaarden wordt altijd het woord ‘deelnemer’ gebruikt; dit kan in sommige gevallen ook gelezen worden als ‘koper’.
 3. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
 4. Uitgesloten van deelname zijn:
  - Bestuursleden van Dorpshuis Herxer Marke, inclusief initiatiefnemers Fred Dalhuisen en Age Braad;
  - Directie en personeel van Notariskantoor Winsum te Winsum;
  - Personeel van accountantskantoor NuWim te Albergen dat direct betrokken is bij de beoordeling van de loterij;
  - Directie en personeel van diezit. te Deventer;
  - De eigenaar van de met de loterij te winnen woning;
  - De eigenaar van het met de loterij te winnen verblijf in de vilIa in Spanje;
  - Echtgenoten/partners (in de zin van artikel 1a van de Successiewet) en kinderen van in dit lid genoemde personen;
  - De middellijk, dan wel onmiddellijk bestuurder/aandeelhouder van een rechtspersoon gelieerd aan de in dit lid (lid 4) genoemde personen inclusief diens echtgenoot/partner (in de zin van artikel 1a van de successiewet) en kinderen.

 5. Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking. Het bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.


Artikel 3 Speelwijze

 1. Dorpshuis Herxen kent aan elke deelnemer een viercijferig lotnummer toe. Er zijn maximaal 9999 loten beschikbaar. De beschikbare lotnummers zijn aaneengesloten genummerd van 0001 tot en met 9999. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht.
 2. Het lotnummer wordt vermeld op de bevestiging van deelname dat de deelnemer ontvangt na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij op www.windithuis.nl. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.
 3. De exploitatie van de loterij vindt plaats tussen 20 december 2018 en 16 juni 2019. De trekking vindt plaats op zondag 16 juni 2019 in Herxen.


Artikel 4 Speelgeheim en Privacy

De namen van deelnemers mogen slechts na hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt. Dorpshuis Herxen is wel gerechtigd om de winnaars van de diverse prijzen, de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen bekend te maken, tenzij de deelnemer vooraf uitdrukkelijk heeft aangegeven geen publicatie te willen. De deelnemer dient dan een e-mail te sturen naar Dorpshuis Herxen via het volgende e-mailadres: info@windithuis.nl.

Artikel 5 Wijze van deelname

 1. Alleen door de aanschaf van één of meerdere loten in de daarvoor aangewezen webshop www.windithuis.nl is deelname aan de loterij mogelijk. De deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname; dit bewijs van deelname is het lot. Dit bewijs van deelname (lot) bevat de geboortedatum van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door de deelnemer op te geven e-mailadres.
 2. Dorpshuis Herxen behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen. Indien een lotnummer meer dan eenmaal wordt toegekend dan is alleen de deelname geldig van de persoon of het bedrijf wiens aanvraag als eerste wordt ontvangen door Dorpshuis Herxen. Iedere volgende persoon en/of ieder volgend bedrijf met hetzelfde lotnummer wordt met het betreffende lotnummer uitgesloten van deelname. Dorpshuis Herxen stelt de betrokkene(n) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Degene die wilde deelnemen ontvangt vervolgens zijn betaalde inleggeld retour.
 3. De deelnemer kan op de pagina windithuis.nl/doneren kiezen voor het doneren van zijn/haar aankoopbedrag indien de persoon dit niet heeft gedaan bij de aankoop van een lot.  
 4. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van Dorpshuis Herxen - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens Dorpshuis Herxen niet geldend maken. Zowel de deelnemer als Dorpshuis Herxen zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 5. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat Dorpshuis Herxen beschikt over de juiste naamgegevens, geboortedatum en e-mailadres.
 6. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens, bijvoorbeeld een wijziging van e-mailadres, kan alleen per e-mail aan Dorpshuis Herxen worden doorgegeven via e-mailadres info@windithuis.nl. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
 7. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 8. Dorpshuis Herxen is gerechtigd de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
  a) Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen.
  b) Onbetamelijk gedrag jegens Dorpshuis Herxen.
  c) (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude.

De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. Dorpshuis Herxen zal vervolgens (in het sub a genoemde geval) zorg dragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.


Artikel 6 Inleg

De kosten van één lot - ook inleg genoemd - zijn EUR 98,00 (zegge: achtennegentig euro).

Artikel 7 Winnende lotnummers

 1. Door een eenmalige trekking worden de winnende lotnummers bepaald.
 2. De trekking is openbaar en vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt proces-verbaal opgemaakt door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt kunnen prijswinnend zijn.


Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar prijzen in natura. De te winnen prijzen en de winkans worden vermeld op de website www.windithuis.nl.
 2. Dorpshuis Herxen maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en bijbehorende prijzen bekend door publicatie daarvan op de website van Dorpshuis Herxen, de website www.windithuis.nl en door haar gekozen media.
 3. De gewonnen prijzen zullen door Dorpshuis Herxen zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld aan de winnaar. Deze worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij Dorpshuis Herxen bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door Dorpshuis Herxen geen verdere actie ondernomen.
 4. De juridische overdracht van de in deze loterij te winnen woning met een waarde van 162.500 euro (zegge honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro) zal plaatsvinden bij Notariskantoor Winsum te Winsum. Partijen zullen in onderling overleg het moment van overdracht bepalen. Dorpshuis Herxen zal zorg dragen voor tijdige betaling van de afgesproken koopsom en bijbehorende kosten en belastingen op de door de notaris aan te wijzen kwaliteitsrekening.
 5. De overdracht van de in deze loterij te winnen Ferrari met een waarde van 163.500 euro (zegge honderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro) zal plaatsvinden in overleg met Ibalo Luxury Sportscars. 
 6. De cheque van het te winnen verblijf voor 10 personen in een villa in Spanje kan alleen gebruikt worden bij Villa El Delfin Costa Blanca.
 7. Het bedrag van 2500 euro (zegge tweeduizend vijfhonderd euro) kan vrij besteed worden.
 8. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld, tenzij dit expliciet is aangegeven.
 9. De kansspelbelasting over prijzen in natura en de overdrachtsbelasting (in verband met de overdracht van de te verloten woning) wordt/worden door Dorpshuis Herxen betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting en overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).
 10. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan Dorpshuis Herxen.
 11. Aan de door Dorpshuis Herxen gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten.

Artikel 9 Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van Dorpshuis Herxen. Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer ingediend worden.
 2. Indien het bezwaar door het bestuur van Dorpshuis Herxen wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen. Zulks tenzij degene die reclameerde binnen 24 uur nadat hij dat deed aan Dorpshuis Herxen te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar te laten beslissen door de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 10 Uitstel of afgelasting

Het bestuur van Dorpshuis Herxen is gerechtigd een trekking af te gelasten indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van Dorpshuis Herxen en op www.windithuis.nl. Ook zullen de deelnemers per e-mail op de hoogte worden gesteld. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg volledig worden terugbetaald.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door Dorpshuis Herxen gepubliceerde uitslagen.
 2. Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum zijn/is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum zijn/is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 4. Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum zijn/is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.
 5. Dorpshuis Herxen en/of Notariskantoor Winsum zijn/is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.
 6. De informatie die Dorpshuis Herxen publiceert, op welk medium of welke wijze dan ook, over de verloting is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Dorpshuis Herxen geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen via info@windithuis.nl.

  Herxen, 20 december 2018

Waarom meedoen?

Natuurlijk doe je mee voor de geweldige prijzen - maar we hopen ook voor het goede doel! Met de opbrengst van de lotenverkoop betalen we niet alleen die fantastische prijzen, maar ook waar het óns eigenlijk om gaat: de renovatie van het Dorpshuis Herxen. 

Lees hier alle redenen om mee te doen